TAMIS | Thailand Agriculture Mobile Information System

ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร ๔.๐
และตรวจประเมินคุณภาพการผลิตพืชแบบ GAP/อินทรีย์
พร้อมระบบรายงานแบบเบ็ดเสร็จ
ด้วยเครื่องแอนดรอยด์และเทคโนโลยีสมาร์ตการ์ด
Download ==> *** คู่มือการใช้งานระบบทามิสล่าสุด
  • การตรวจประเมินคุณภาพคืออะไร?
  • ระบบ TAMIS คืออะไร?

เว้นช่องวาง